Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội

Mục lục Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. 1.1.ý nghĩa công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 1.2 Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.3.Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2. Chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 2.1.Khái niệm chi phí sản xuất. 2.2.Phân loại chi phí sản xuất 2.3.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 3. Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành 3.1.Khái niệm giá thành sản phẩm 3.2.Bản chất chức năng giá thành 3.3.Các loại giá thành 3.4.Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành 3.5.Các phương pháp tính giá thành 3.5.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp 3.5.2 Phương pháp tính giá thành hệ số 3.5.3 Phương pháp tính giá thành tổng cộng chi phí 3.5.4 Phương pháp tính giá thành tỷ lệ 3.5.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 3.6.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 4.1.1 Khái niệm và tài khoản 4.1.2 Hạch toán các nghiệp vụ 4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 4.3 Kế toán chi phí trả trước 4.4 Kế toán chi phí phải trả 4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 4.5.1Khái niệm và tài khoản 4.5.2 Hạch toán các nghiệp vụ 4.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5.1.1 Tài khoản sử dụng 5.1.2 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ 5.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 5.3 Chi phí sản xuất chung 6. Phương pháp tính giá trong một số doanh nghiệp. 7. Sổ sách kế toán sử dụng 7.1 Hình thức nhật ký sổ cái 7.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký sổ cái 7.1.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái gồm có các loại sổ kế toán 7.1.3 Trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký sổ cái 7.2 Hình thức sổ nhật ký chung 7.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung 7.2.2 Các loại sổ kế toán chủ yếu 7.2.3 Nội dung kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký chung 7.2.4 Kết cấu và phương pháp ghi 7.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 7.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 7.3.2 Hình thức kế toán, chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán 7.3.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 7.4 Hình thức nhật ký chứng từ 7.4.1 Nguyên tắc cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chứng từ 7.4.2 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ gồm có các loại sổ kế toán 7.4.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ Phần II: Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty sơn tổng hợp hà nội 1. Đặc điểm chung của Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội 1.1.Quá trình hình thành và phát triển 1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất và hệ thống sản xuất 1.3.1 Hệ thống sản xuất 1.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sơn 1.4.Đặc điểm công tác hạch toán kế toán 1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 1.4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 2. Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội 2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 2.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội 2.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 2.3.4 Đánh giá sản phẩm dở dang 3. Tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn Tổng hợp Hà nội 3.1Đối tượng tính giá thành 3.2Phương pháp tính giá thành sản phẩm Phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn tổng hợp hà nội 1. Những ưu điểm và tồn tại. 2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sơn Tổng hợp Hà Nội. Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. 1.1 ý nghĩa công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường: Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần chịu sự tác động gắt gao của các quy luật kinh tế: cung - cầu, giá trị, cạnh tranh…Vì vậy doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cần phải đạt được hai yêu cầu cho sản xuất sản phẩm chất lượng cao, có giá thành hạ. Để tính toán chính xác giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp phải chú trọng làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. * Đối với doanh nghiệp: Trong nền kinh tế bao cấp trước đây, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều được thực hiện theo kế hoạch của Nhà nước từ khâu mua nguyên vật liệu, tài sản đến khâu tiêu thụ thông qua hàng loạt chỉ tiêu pháp lệnh với hệ thống giá cả cứng nhắc, áp đặt, do đó dẫn đến tình trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chỉ quan tâm tới việc điều chỉnh chi phí giá thành theo kế hoạch để được khen thưởng. Trong nền kinh tế hiện nay, làm tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đúng thực trạng, quá trình sản xuất, quản lý cung cấp các thông tin cần thiết một cách kịp thời, chính xác cho bộ máy l•nh đạo để doanh nghiệp có chiến lược sách lược và các biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh, chủ động về tài chính. *Về phía nhà nước: Làm tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sẽ giúp Nhà nước có cái nhìn tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển của nền kinh tế từ đó đưa ra đường lối chính sách phù hợp để phát triển các doanh nghiệp làm ăn thực sự có hiệu quả, giải thể hạn chế thu hẹp quy mô các doanh nghiệp thu lỗ triền miên không có khả năng khắc phục nhằm đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của nền kinh tế. Mặt khác công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức mà Nhà nước thu được từ các doanh nghiệp. Vì vậy, trước kia đối với các doanh nghiệp quan tâm tới điều chỉnh số liệu có l•i giả, lỗ thật để có thưởng thì hiện nay lại xuất hiện tình trạng doanh nghiệp hạch toán sai chi phí để có lỗ giả l•i thật một cách hợp lý để giảm mức thuế lợi tức phải đóng góp cho ngân sách. Do đó, Nhà nước phải chú trọng hơn nữa đến công tác này. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế ngày càng được mở rộng. Các tổ chức kinh tế này bao gồm: ngân hàng, nhà cung cấp, người mua, bên đối tác liên doanh (còn gọi là bên thứ ba). Khi làm ăn với doanh nghiệp bên thứ ba rất quan tâm tới tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp làm ăn tốt, có l•i nhất định sẽ chiếm được ưu tiên của ngân hàng tạo được lòng tin đối với người cung cấp, bên đối tác làm ăn. Như vậy, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp có ảnh hưởng của bên thứ ba.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY