Tóm tắt Luận án Chuẩn bị xét xử sơ thẩm các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

<p> Nền kinh tế thị trƣờng càng phát triển thì các giao dịch về quyền SHTT ngày càng nhiều nên số ƣợng tranh chấp ĩnh vực này cũng theo đó mà gi tăng. Để giải quyết các vụ án tranh chấp về quyền SHTT tại TA mang lại hiệu quả thì gi i đoạn chuẩn bị xét xử là vô cùng quan trọng. Nếu gi i đoạn chuẩn bị xét xử đƣợc thực hiện một cách thận trọng, khách qu n, đúng pháp luật thì trong tƣơng i sẽ dễ dàng có một bản án chính xác, khách quan, công bằng. Về phƣơng diện tố tụng, pháp luật đã điều chỉnh hoạt động này của cơ qu n tiến hành tố tụng, đƣợc quy định cụ thể thành một chƣơng ri ng trong Bộ luật Tố tụng Dân sự. Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội đã b n hành BLTTDS sử đổi bổ sung năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật này chứ đựng rất nhiều quy định mới về giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Những quy định mới này mặc dù đã giải quyết đƣợc một số vƣớng mắc của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, nhƣng vẫn chƣ đƣợc hƣớng dẫn chi tiết để áp dụng một cách thống nhất trên cả nƣớc. Hoạt động chuẩn bị t ử sơ thẩm các tr nh chấp về quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều vƣớng mắc. Về pháp luật, ác định thiệt hại để bồi thƣờng rất khó khăn nếu dự tr n cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ Luật dân sự, định giá quyền sở hữu trí tuệ chƣ có khung chuẩn; áp dụng các quy phạm pháp luật của Luật SHTT h y quy định củ BLDS đối với từng trƣờng hợp cụ thể còn nhiều ý kiến. Về thực tiễn áp dụng pháp luật còn nhiều vƣớng mắc: Thực hiện nghĩ vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ còn rất khó khắn nhất à các đối tƣợng quyền SHTT không đăng ký ác ập quyền; thời hạn tố tụng chƣ phù hợp; việc xét xử công khai và công bố chứng cứ làm cho các chủ thể kinh doanh ngại khởi kiện r Tò án; chƣ có Tò chuy n về ĩnh vực SHTT, Vì vậy, những tranh chấp về quyền SHTT đƣợc giải quyết bằng Tòa án còn khá khiêm tốn so với giải quyết hành chính. Việc hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng có hiệu quả hơn trong chuẩn bị xét xử sơ thẩm là cần thiết. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY