Tóm tắt Luận án Pháp luật về chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

Văn hoá xã hội đƣợc xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong quản lý và thực hiện chức năng chính quyền địa phƣơng. Chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá xã hội và pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá nh m đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của nhà nƣớc trong hoạt động quản lý nói chung và từng địa bàn địa phƣơng nói riêng. Ngân sách nhà nƣớc đóng vai tr quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nƣớc nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Trong đó chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội là một trong những khoản chi đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của các hoạt động văn hóa xã hội là nâng cao tri thức và thẩm mỹ cho mọi tầng lớp dân cƣ nh m xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nội dung nhân đạo, dân chủ và tiến bộ, phát triển đạo đức xã hội và truyền thống dân tộc, đảm bảo an toàn xã hội. Mục tiêu của các hoạt động này cho phép mỗi công dân phát triển toàn diện về chính trị, tƣ tƣ ng, đạo đức và nâng cao tri thức của mình. Vì tính chất quan trọng của các hoạt động văn hóa xã hội nên việc thực hiện các mục tiêu của chúng gắn liền một khoản cấp phát từ ngân sách nhà nƣớc. Hiện nay, Quảng Trị với vai tr là một trong những trung tâm văn hóa xã hội miền trung, việc đầu tƣ cho các hoạt động này là đặc biệt cần thiết, trong đó, nguồn chi từ ngân sách nhà nƣớc là quan trọng nhất. Trên cơ s các quy định pháp luật, h ng năm, Quảng Trị luôn chi một khoản ngân sách nhà nƣớc không nhỏ và ngày càng tăng lên cho sự nghiệp văn hóa xã hội của tỉnh. Với mức chi đó, sự nghiệp giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa, bảo đảm phát triển xã hội mang đặc trƣng riêng của Quảng Trị cũng nhƣ của nƣớc ta đã và đang gặt hái đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt đƣợc, vì nhiều nguyên nhân về cả lý luận lẫn thực tiễn mà hoạt động chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội Quảng Trị nói riêng và trong cả nƣớc nói chung vẫn c n nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến kết quả của hoạt động này chƣa thật sự nhƣ mong đợi. Vì thế việc nghiên cứu các quy định pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho sự nghiệp văn hóa xã hội cũng nhƣ thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết, từ đó học viên chọn đề tài “ Pháp luật về chi Ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị ” để nghiên cứu về vấn đề này góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật chi ngân sách trên thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY