Tóm tắt Luận án Pháp luật về quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

<p> Trong xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thƣơng mại cùng với việc Việt Nam thực hiện các cam kết thƣơng mại khi ngày càng gia nhập nhiều sân chơi quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để Việt Nam phát triển trong thời kỳ mới, hội nhập ngày một sâu rộng, khẳng định một quốc gia dân chủ, phát triển và thịnh vƣợng. Một trong những chính sách đƣợc đề ra qua các kỳ Đại hội Đảng đó là thu hút đầu tƣ, nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam làm việc và đóng góp. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng và Nhà nƣớc ta đã thực hiện nhiều chính sách ƣu đãi đối với các đối tƣợng là tổ chức, cá nhân ngƣời nƣớc ngoài vào Việt Nam làm việc, sinh sống. Cùng với tiến trình hội nhập với thế giới, Nhà nƣớc ta đã đƣa ra các chính sách thông thoáng hơn cho phép ngƣời nƣớc ngoài đƣợc phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đây đƣợc coi là sự thay đổi lớn so với những quy định cũ trƣớc đây về việc ngƣời nƣớc ngoài muốn sở hữu nhà ở. Những quy định pháp luật hiện hành nhƣ “ tạo một luồng gió mới “ vào thị trƣờng bất động sản, giải quyết đƣợc phần nào tình trạng “ đóng băng “ thị trƣờng Bất động sản, cũng nhƣ thu hút một lƣợng lớn nguồn tiền từ nƣớc ngoài đổ vào Việt Nam. Ngoài ra, việc tạo điều kiện cho ngƣời nƣớc ngoài mua nhà và định cƣ cũng bổ sung thêm một lƣợng đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về làm việc, tạo tiền đề cho sự phát triển đất nƣớc. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực do luật mang lại, một số quy định hiện hànhvà tình hình thực tiễn đối với việc đảm bảo quyền sở hữu nhà ở cho ngƣời nƣớc ngoài vẫn còn nhiều vƣớng mắc, một số chƣa rõ ràng và còn có sự phân biệt đối xử, gây cản trở lớn cho hoạt động kinh doanh bất động sản, hạn chế rất nhiều việc thu hút các nguồn lực đầu tƣ từ nƣớc ngoài, cũng nhƣ hạn chế sự phát triển của các hoạt động kinh doanh khác nhƣ: việc quy định về quyền sử dụng đất của ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam đang có sự thiếu đồng bộ giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014; việc các cơ quan chức năng chƣa quy định cụ thể về khu vực an ninh quốc phòng; việc hạn chế số lƣợng sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân ngƣời ngoài hiện nay tại Việt Nam Từ những bất cập còn tồn tại trên có thể thấy việc xem xét, đánh giá những quy định yếu kém còn tồn tại để hoàn thiện hơn nữa cơ chế pháp luật về nhà ở nhằm tạo điều kiện thông thoáng, cởi mở để ngƣời nƣớc ngoài đƣợc dễ dàng sở hữu tại Việt Nam là điều hết sức cấp thiết và bức bách. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY